Regulamin

Regulamin korzystania z serwisów internetowych
GRUPA INCO S.A.

 §1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) sporządzony przez GRUPA INCO S.A. określa zasady świadczenia przez GRUPA INCO S.A. usług dostępu do materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz usług elektronicznych udostępnianych w Serwisach internetowych GRUPA INCO S.A., chyba że dany serwis posiada odrębny Regulamin o czym użytkownik jest powiadomiony w momencie pierwszego zalogowania w tym serwisie.

2. Niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisów, o których mowa w pkt 1. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

3. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

Definicje

1. GRUPA INCO S.A.GRUPA INCO S.A., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101255 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), o kapitale zakładowym: 500.000,00 zł (400.000,00 zł wpłacone gotówką, 100.000,00 zł – wniesione aportem), NIP 526-03-00-428.

2. Serwis – zespół stron internetowych składających się na platformę internetową, będący własnością GRUPA INCO S.A. w zależności od rodzaju Serwisu o tematyce charakterystycznej dla danego rodzaju aktywności, z elementami społecznościowymi,zawierający kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, a w szczególności Usługi umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, zamieszczanie galerii zdjęć, materiałów audiowizualnych, komentarzy, korzystanie z serwisów informacyjnych. Kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników może być różny dla każdego z Serwisów.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca (Użytkownik zarejestrowany) lub nieposiadająca (Użytkownik niezarejestrowany) Profil, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Usługi. Użytkownik zarejestrowany może korzystać z funkcjonalności dostępnych dla Profilu w Serwisie. Rejestracja polega na przesłaniu przez Użytkownika do GRUPA INCO S.A. wypełnionego formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Brak przeprowadzenia procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w § 5 pkt 2.5 niniejszego Regulaminu. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

4. Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę zarejestrowanego Użytkownika, zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres email oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane na stronie Użytkownika w Serwisie.

5. Usługi ‐ oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie między innymi takie jak:

a) Usługi społecznościowe – bezpłatne usługi zapewniające Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, zamieszczanie galerii zdjęć, komentarzy, korzystanie z serwisów informacyjnych;
b) Usługi multimedialne ‐ bezpłatne usługi multimedialne zapewniające Użytkownikom dostęp do wielokrotnego odtworzenia materiału video oraz do transmisji linearnej obrazu i/lub dźwięku na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisów;

6. Galeria – zbiór zdjęć utworzony przez zarejestrowanego Użytkownika i prezentowany na stronach danego Serwisu.

7. Komentarze – automatycznie umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów (tekstów, zdjęć, utworów audio i wideo), wypowiedzi, aktualnych wydarzeń.

8. Materiały – wszelkie treści zamieszczane na stronach Serwisu przez zarejestrowanego Użytkownika w szczególności w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, grafik oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.

9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy GRUPA INCO S.A. i Użytkownikiem w oparciu o niniejszy Regulamin.

10. Dane ‐ wszelkie dane, w tym dane osobowe dostarczane do GRUPA INCO S.A. przez Użytkowników w trakcie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub w trakcie korzystania z Usług, jak również w przesyłanej do GRUPA INCO S.A. poczcie elektronicznej oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z korzystaniem z Serwisu lub realizacją Usługi, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu.

11. Dostęp do Usługi – dostęp do treści znajdujących się w Serwisie w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

12. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie.

13. Wideo Reklama – jakikolwiek utwór audiowizualny, audycje audiowizualne, w szczególności utwory o charakterze promocyjnym, reklamowym, marketingowym, emitowane na zlecenie podmiotów trzecich.

14. Płatny mailing – usługa polegająca na wysyłaniu drogą elektroniczną na e‐mail podany przy rejestracji Użytkowników listu elektronicznego zawierającego informacje handlowe.

15. Newsletter ‐ usługa, polegająca na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach w Serwisie poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

16. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin , przy czym jego zapisy obowiązują wszystkich Użytkowników serwisu (zarejestrowanych i niezarejestrowanych).

§3

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu i z Aplikacji mobilnych

1. Celem prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Użytkownik powinien dysponować:
a. podłączeniem do sieci Internet o minimalnej przepustowości (download) 2.3 Mb/s;
b. aktywną obsługa plików cookie;
c. w przypadku komputerów PC: posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows w wersji XP lub nowszej, bądź Mac OS X, zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszą, bądź Google Chrome 28 lub nowszą bądź Mozilla Firefox 22 lub nowszą bądź Safari 3 lub nowszą;
d. włączenie JavaScript w przeglądarce internetowej;
e. w przypadku urządzeń mobilnych: posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w
jeden z poniższych systemów:
− Android OS w wersji co najmniej 2.3.
− iOS w wersji co najmniej 5.0

2. GRUPA INCO S.A. zastrzega, że w trakcie Usługi dostępnej z wykorzystaniemteleinformatycznej transmisji danych, mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą GRUPA INCO S.A., obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

§4

Prawa i Obowiązki

1. Użytkownik:
1.1 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw autorskich, praw własności intelektualnej, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu w szczególności zabronione jest kopiowanie, nagrywanie, udostępnianie, wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych w serwisie przez osoby trzecie.
1.2 Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz powstrzymać się od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

2. Zamieszczanie materiałów:
2.1 Warunkiem zamieszczenia materiałów w danym Serwisie jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie materiałów przez GRUPA INCO S.A. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2 Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że:
a) podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym (Użytkownik jest zobowiązany we wszystkich formularzach do podawania prawdziwych danych określających jego osobę)
b) Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

2.3 Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Profilu w Serwisie GRUPA INCO S.A. oraz zamieszczania materiałów zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:
a) Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiałów zamieszczonych przez niego w Serwisie, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on‐line,
b) Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób,
c) Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie materiałów nie przysługuje mu wynagrodzenie.

2.4 Usunięcie Profilu – Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do żądania usunięcia swojego Profilu na Serwisie w każdym czasie bez podawania przyczyny.

2.5 Zastrzeżenia dodatkowe:

a) Każdy z Serwisów będący własnością GRUPA INCO S.A. może określić warunki techniczne zamieszczania materiałów, w szczególności liczbę zdjęć, format itp.

b) Nie jest dozwolone zamieszczanie wypowiedzi lub materiałów, które:

  • zawierają dane osobowe i teleadresowe,
  • są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,
  • zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z Serwisem lub konkretnym działem Serwisu i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
  • stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
  • naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),
  • nie są tematycznie związane z danym Serwisem,
  • uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.

c) Nicki (loginy), emblematy (avatary) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) użytkowników nie mogą mieć charakteru komercyjnego; reklamowe, związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane.

2.6 Odpowiedzialność Użytkownika:

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec GRUPA INCO S.A. z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę GRUPA INCO S.A. przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce GRUPA INCO S.A. lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie GRUPA INCO S.A. do wszelkich postępowań toczących się przeciwko GRUPA INCO S.A. Zobowiązuje się także zwolnić GRUPA INCO S.A. z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie GRUPA INCO S.A. poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

3. GRUPA INCO S.A.
3.1 GRUPA INCO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów (w tym komentarzy oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu i dodanych przez nich linków). GRUPA INCO S.A. zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych Materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi w galeriach i komentarzach jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane. Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:
a) podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały zaktualizowane,
b) użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników lub GRUPA INCO S.A., np. generujących zapytania do serwerów GRUPA INCO S.A., 
c) zamieszcza niezwiązane z tematem Serwisu tematy blogów, galerii, materiały i komentarze lub powtarza je wielokrotnie
d) wykorzystuje Serwis lub Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
e) utrudniania innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu lub Usług, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu;
f) podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowanie prób nieuprawnionego odgadnięcia haseł;
g) zamieszcza w Serwisie skrypty i programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu;
h) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.2 GRUPA INCO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.

3.3 GRUPA INCO S.A. bez uzyskiwania dodatkowych zgód, oświadczeń ma prawo do:
a) prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, poradniczej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam towarów i usług, lokowania produktów (w szczególności poprzedzających usługi multimedialne). Materiały reklamowe będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b) publicznego udostępniania galerii, ogłoszeń, komentarzy Użytkownika bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
c) publikowania przesłanych galerii, ogłoszeń i komentarzy Użytkownika w innych Serwisach z podaniem nicku autora;
d) zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów serwisu;
e) umożliwienia innym Użytkownikom korzystania ze zdjęć do utrwalenia utworu. np. jako tapety na pulpit monitora (wyłącznie do użytku osobistego tych Użytkowników);
f) zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia Profilu Użytkownika;
g) jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Serwisu, zaprzestania jego prowadzenia, a także zaprzestania prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem;
h) wysyłania zdjęć, plików audio i wideo jako elementów newslettera danego Serwisu;
i) publikowania w Serwisie Materiałów Użytkowników Serwisu GRUPA INCO S.A. w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań Użytkowników danego Serwisu.

3.4 GRUPA INCO S.A. zastrzega, że stosowany w Serwisie układ i kompozycja stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo niestanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność GRUPA INCO S.A. i są prawnie chronione.

3.5 GRUPA INCO S.A. zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie. Zmiany w powyższym zakresie będą podawane Użytkownikom zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu.

3.6 GRUPA INCO S.A. ma obowiązek usunięcia Profilu na żądanie Użytkownika (Profilu tego Użytkownika) w terminie 7 dni roboczych.

3.7 GRUPA INCO S.A. wskazuje na ograniczenia wiekowe związane z prezentowanymi w danym Produkcie treściami. GRUPA INCO S.A. nie bierze odpowiedzialności za udostępnianie przez Użytkownika treści osobom poniżej wskazanej przez GRUPA INCO S.A. granicy wiekowej.

§5 

Dane osobowe, poufność

1. GRUPA INCO S.A. oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu pełnego korzystania z Serwisu oraz niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do dokonania rejestracji, do której konieczne jest podanie do GRUPA INCO S.A. danych osobowych i adresu e‐mail (adresu elektronicznego), które będą gromadzone i wykorzystywane przez GRUPA INCO S.A. zgodnie z obowiązującym prawem. 

2. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników jest GRUPA INCO S.A. zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. GRUPA INCO S.A. przetwarzać będzie dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

4. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do GRUPA INCO S.A. na adres GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25, 00‐519 Warszawa lub wysłać wiadomość drogą e‐ mailową na adres: marketing.nawozy@inco.pl  W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

5. Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania z Serwisu będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

§6

 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania Serwisu prosimy kierować na adres: marketing.nawozy@inco.pl  lub zgłaszać listownie na adres: GRUPA INCO S.A., 00-519 Warszawa, ul. Wspólna 25 z dopiskiem Serwisy internetowe GRUPA INCO S.A. 

2. GRUPA INCO S.A. zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie. Użytkownicy będą uprzedzani o wprowadzanych zmianach w Serwisie.

3. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od chwili ich zamieszczenia w Serwisie internetowym GRUPA INCO S.A., o ile nie zastrzeżono inaczej.

Nasze marki

LogoBioNawozbottomLogoAzofoskabottomLogoFlorovitbottomLogoFlorovitAgrobottomLogoFlorovitProNaturabottomLogoFruktoVitbiofoslogo
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie
Jeśli widzą Państwo ten komunikat oznacza to, iż przeglądarka ma wyłączoną obsługę JavaScript.
Do poprawnego działania strona wymaga włączonej obsługi JavaScript. Prosimy przejść do ustawień przeglądarki i aktywować obsługę JavaScript.